Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

چاقی و اضافه وزن

چاقی و اضافه وزنمترجم (اعظم شفائی، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی) نکات کلیدی: • از سال 1975، چاقی در جهان نزدیک به 3 برابر شده است. • در سال 2016، بیشتر از 1.9 میلیارد نفر از بزرگسالان (18 سال و بالاتر) اضافه وزن داشتند که از این تعداد، بیشتر از 650 میلیون نفر چاق بودند. • […]

دیابت

دیابت مترجم: اعظم شفائی (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی) نکات کلیدی: • تعداد افرد مبتلا به دیابت از 108 میلیون فرد در سال 1980 به 422 میلیون در سال 2014 افزایش داشته است. • شیوع جهانی دیابت در بین بالغین بالای 18 سال از 4.7 درصد در سال 1980 به 8.5 درصد در سال 2014 رسیده […]

چاقی و اضافه وزن

چاقی و اضافه وزنمترجم (اعظم شفائی، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی) نکات کلیدی: • از سال 1975، چاقی در جهان نزدیک به 3 برابر شده است. • در سال 2016، بیشتر از 1.9 میلیارد نفر از بزرگسالان (18 سال و بالاتر) اضافه وزن داشتند که از این تعداد، بیشتر از 650 میلیون نفر چاق بودند. • […]

دیابت

دیابت مترجم: اعظم شفائی (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی) نکات کلیدی: • تعداد افرد مبتلا به دیابت از 108 میلیون فرد در سال 1980 به 422 میلیون در سال 2014 افزایش داشته است. • شیوع جهانی دیابت در بین بالغین بالای 18 سال از 4.7 درصد در سال 1980 به 8.5 درصد در سال 2014 رسیده […]