آزمایشـگاه جهاددانشگاهی شعبه ی وکیل آبـاد مشهد افتخار دارد کـه خـدمـات تخصصی تـوالی یابی و فلوسـایتومتری را با تعـرفه ی زیر به دانـشجویان و همکاران گرامی ارائه دهد.