آزمایشگاه جهاد دانشگاهی نیشابور

نیشابور، امام خمینی 17(کوچه قوامی)

نیشابور، 15 خرداد 8

ساعات پذیرش : 6 الی 18

ساعات جواب دهی : 8 الی 20

تلفن تماس : 05143333180 – 05143333775

سایت: آزمایشگاه نیشابور