نام تست
نوع نمونه
حجم مورد نیاز
زمان انجام تست
شرایط هنگام نمونه گیری
نگهداری
ملاحظات
FBS,TG,CHOL,HDL,LDL,CA,P,IRON,FERR سرم 10CC هر روز ناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 یک هفته خوردن غذاهای  های پرچرب شب قبل ازنمونه گیری ممنوع , نمونه لیز یا لخته نباشد
BUN,Cr, SGPT,SGOT, GGT,ZINC,MG,ALP,ALB,PRO,NA,K, UA, BIL T,BILD,TIBC,CRP,CPK,CK MB سرم 10CC هر روز ترجیحا ناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 یک هفته نمونه لیز یا لخته نباشد
MIC- alb UR, PRO UR, Cr UR, Ca UR ادرار 10CC هر روز غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 یک هفته
CBC, RETIC, G6PD,ESR EDTA 2 CC هر روز غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 یک هفته
PT,PTT پلاسمای سیتراته 2CC هر روز غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 یک هفته
HBS Ab-Anti TPO-DHEA-TESTOSTERON-FREE T3-

 

سرم 5CC  

شنبه ها

غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 یک هفته
HCV,HIV,HTLV

 

 

سرم 5 CC عصر شنبه , دوشنبه , چهارشنبه غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
AMH,PRL,T3UP,HPylory (IgG,IgM,IgA) سرم 5CC یکشنبه ها غیرناشتا

(آزمایش PRL 8 ساعت ناشتایی و 4-2 ساعت از بیدار شدن گذشته باشد)

یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 آزمایش PRL  : شب قبل رابطه جنسی برقرار نشده باشد
H.pylory Stool مدفوع حدود 5 گرم عصر یکشنبه ها غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Anti CCP- ANA-anti DNA, Anti TTG,CEA سرم 5CC دوشنبه ها غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HBA Ab,antiTPO,T3UP,DHEA,FREE T3,TESTOSTERON,  

سرم

5CC سه شنبه ها غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
CALPROTECTIN,

H.pylory stool

مدفوع حدود 5 گرم سه شنبه عصرها غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
H.pylory IgG,IgM,IgA, AMH سرم 5CC چهارشنبه ها غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Anti CCP, ANA,Anti DNA, anti TTG,T3UP,CEA سرم 5CC پنجشنبه ها غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
BHCG,RUBELLA IgG, IgM,TOXO IgG,IgM, AFP,CA15-3,PROGESTRON,T3,T4,TSH,PTH, ESRADIOL سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HBS Ag,PRL, LH,FSH,FT4 سرم 5CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا

(آزمایش PRL 8 ساعت ناشتایی و 4-2 ساعت از بیدار شدن گذشته باشد)

یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20 آزمایش PRL  : شب قبل رابطه جنسی برقرار نشده باشد
CHLAMYDIA IgM,IgG سرم 5CC 6 روز پس از پذیرش غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HIDATID Ab سرم 5 CC شنبه و سه شنبه غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
MYCOPLASMA IgM,IgG سرم 5CC یکشنبه و چهارشنبه غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
TYROGLOBULIN سرم 5CC 7 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANTI TYROGLOBULIN Ab سرم 5CC 7 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Selenume سرم 5CC شنبه و سه شنبه غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Anti GAD سرم 10CC 17روز کاری پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Anti TTG IgG سرم 5CC روز های فرد غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Anti BRUCELLA IgG,IgM سرم 10 CC 10 روز کاری غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Anti BETA2 GLYCOPROTEIN سرم 5CC 5 روزکاری غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
TACROLIMUS EDTA(CBC) 2 CC 3 روز کاری غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HEMOCYSTEIN EDTA(CBC) 2 CC 2 روز کاری غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
PB EDTA(CBC) 2 CC شنبه و سه شنبه غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FREE B, PAP A سرم 5 CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
Protein Electrophoresis EDTA (CBC) 2CC 4 روز پس از پذیر تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HSV DNA PCR كيفي EDTA (CBC) 2CC 7 روز پس از پذیر تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HBe Ab,Ag سرم 5 CC 2 روز پس ازپذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HBC Ab Total سرم 5 CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FOLIC ASID سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
LIVER KIDNY MICROSOMAL Ab(LKM) سرم 5CC 10 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HBC سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
CH50 سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANTI HDV سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FTA ABS(IFA) سرم 5CC 14 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
VIT B12 سرم 5CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
LISTERIA IgM,IgG سرم 5CC 9 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
IgM,IgG,IgA,IgE TOTAL سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
C1,C3,C4 سرم 5CC 4 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
IMMUNE ELECTROPHORESIS سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANTI PHOSPHOLIPID سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
VZV (IgM)(IgG) سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
CARDIOLIPID Ab سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANTI CARDIOLIPIN IgG,IgM سرم 5CC 4 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FREE TESTOSTERON سرم 5CC 4 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HAV (IgM)

 

سرم 5CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FREE T3 سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
BETA2 MICROGLOBIN سرم 5CC 8 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
SEX HORMUN BINDING GLOBULIN(SGBG) سرم 5CC 10 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANTI MITOCONDRIAL Ab سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
PROGESTRON سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
C- PEPTIDE سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
17 OH PROGESTRON سرم 5CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
CORTISOL سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
INSULIN سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
GH سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
PROGESTRON 21,23 سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANDROSTENDIONE سرم 5CC 4 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
DEXAMETASON SUPPRESSION سرم 5CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANTI MULERIAN HORMUN (AMH) سرم 5CC 1 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
PHOSPHOLIPID Ab سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
INTERPRET سرم 5CC 6 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
CALSITONIN سرم 5CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
VIT A,E سرم 5CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
NMO سرم 5CC 10 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FANA سرم 5CC 7 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
IGF BP3 سرم 5CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
SUPPLEMENTARY TEST سرم 5CC 1 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
PRO BNP EDTA (CBC) 2CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HB ELEC EDTA (CBC) 2CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HBA1,A2,F,S,D,H,A2 VARIANT EDTA (CBC) 2CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ACTH EDTA (CBC) 2CC 6 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
CYCLOSPORIN EDTA (CBC) 2CC 5 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
JAK2 EDTA (CBC) 2CC 15 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
A MUTATIUN 20210 PROTHROMBIN G GENOTYPING (FACTOR 2) EDTA (CBC) 2CC 35 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
RENIN EDTA (CBC) 2CC 10 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FACTOR 5 LEIDEN EDTA (CBC) 2CC 10 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
PAI EDTA (CBC) 2CC 15 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
MTHFR EDTA (CBC) 2CC 41 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
V LEIDEN پلاسما (PT) 2CC 10 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
ANTI THROMBIN 3 پلاسما (PT) 2CC 7 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
PROTEIN C,S پلاسما (PT) 2CC 6 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
FIBRINOGEN پلاسما (PT) 2CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
D-DIMER پلاسما (PT) 2CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HLA-B27,B5,B8,ONE Ag هپارین 10CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
KAR 10-15-50

 

هپارین 10CC 30 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HLA-MULTI Ag هپارین 10CC 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
HLA-B51 هپارین 10CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا یخچال 8-2 درجه یک روز و فریزر منفی 20
CITRATE URINE URINE RANDUM 10 CC 14 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
VMA URINE 24 hrs 10 CC 3 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
METANEPHRINE UR 24 URINE 24 hrs 10 CC 6 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
NOR METANEPHRINE UR 24 URINE 24 hrs 10 CC 6 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
URINE PROTEIN ELC URIN RANDOM 10 CC 7 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
FREE CORTISOL URINE 24 hrs URINE 24hrs WITH HCL 10 CC 7 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
CORTISOL URINE URINE URIN RANDOM 10 CC 5 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
OXALATE UR URIN RANDOM 10 CC 16 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
M2 PK FRESH STOOL حدود 5 گرم 2 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A&B FRESH STOOL حدود 5 گرم 6 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20
HPV PCR PAP SMEAR SLIDE 10 روز پس از پذیرش تست غیرناشتا درجه یک روز و فریزر منفی 20