مراجعین روزانه جهت پذیرش نسخه آزمایش خود در واحد پذیرش می‌بایست روال زیر را طی نمایند:

1– ورود به سالن پذیرش و دریافت نوبت روزانه از دستگاه نوبت‌دهی نصب شده در بدو ورود به سالن پذیرش

۲- انتظار جهت فراخوان نوبت توسط کاربران پذیرش

۳- کاربران پذیرش در 19 جایگاه، ثبت اطلاعات نسخه را انجام می‌دهند و اطلاعات لازم جهت آزمایش را به حضور مراجعین توضیح خواهند داد.

۵- پس از فراخوان و پذیرش بیماران و تسویه حساب مالی، قبض آزمایشگاه تحویل فرد داده می‌شود تا به واحد نمونه‌گیری جهت انجام نمونه‌گیری و دریافت ظرف‌های آزمایش مراجعه نمایند.

(مراجعین گرامی لطفاً قبض مربوطه را جهت دریافت نتایج آزمایش تا زمان جوابدهی به همراه داشته باشید.)

در شیفت عصر مسئول فنی در اتاق مربوط به خودشان حضور دارند و در صورت نبود ایشان به سوپروایزر شیفت عصر، مراجعه شود.