آزمایشگاه جهاددانشگاهی شعبه وکیل آباد

مشهد ، بولوار وکیل آباد ، حدفاصل وکیل اباد 8 و 10