آزمایشگاه جهاددانشگاهی مرکزی

مشهد ، حدفاصل میدان ده دی و میدان بیمارستان امام رضا ، خیابان رازی غربی ، مجتمع پزشکی رازی