آزمایشگاه جهاددانشگاهی شهید مفتح

سیمتری طلاب (مفتح)، مفتح 4 – آزمایشگاه جهاد دانشگاهی شماره 2