برگزاری پانزدهمین جلسه مسئولین بخشها، 28-10-98

.

.

پانزدهمین جلسه مسئولین بخشها با حضور مدیر آزمایشگاه مرکزی، جناب آقای دکتر قدسی و مسئولین کلیه بخشهای فنی و اداری در روز شنبه 28 دی ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه، سرکار خانم خلیلی فر، مسئول کنترل کیفی، از همکاری مسئولین بخشها در ممیزی اداره امور آزمایشگاهها تشکر کرده و از همکاران درخواست نمودند که کنترل کیفی را به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر و مداوم در اولویت کاری خود قرار دهند. در ادامه جلسه، جناب آقای قدسی صورتجلسه ماه گذشته را مرور کردند و سپس از مسئولین بخشها خواسته شد که موارد مرتبط با بخش خود را مطرح نمایند. خانم شفائی، مسئول عدم انطباق آزمایشگاه، در مورد دستورالعمل عدم انطباق و روند بررسی عدم انطباقها در آزمایشگاه مرکزی صحبت کردند. معاون علوم پزشکی سازمان جهاد دانشگاهی، جناب آقای دکتر بیدخوری، از نیمه جلسه به جمع حاضرین پیوستند و ضمن آشنایی با مسئولین بخشها، صحبت کوتاهی راجع به جایگاه آزمایشگاههای جهاد دانشگاهی در سازمان و لزوم همکاری و همدلی بین مراکز صحبت فرمودند.

در انتهای جلسه سرکار خانم فتحعلی و سرکار خانم شیرزاد به دلیل پوشش بخش پذیرش در زمان مرخصی سایر همکاران، به عنوان کارمند نمونه ماه انتخاب شدند. جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: