لیست آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

برای جستجوی آزمایش مورد نظر، روی حرف اول آزمایش خود در لیست زیر کلیک کنید (به طور مثال برای آزمایش TSH حرف T را انتخاب کنید).

#

لیست آزمایش های متفرقه

 

نام اختصاری  نام تست
17OH Pro 17OH Progesterone
2ME 2ME
5HIAA 5Hydroxyindoleacetic acid
Z

لیست آزمایشات با حروف Z

نام اختصاری            نام تست

Zinc

Zinc

W

لیست آزمایشات با حروف W

نام اختصاری            نام تست

Widal Widal
Wound Culture Wound Cul
Wright Wright
V

لیست آزمایشات با حروف V

نام اختصاری            نام تست

Vaginal Culture Vag Cul
Vaginal Smear Vag S
VDRL VDRL
VIT B12 VIT B12
Vit E Vit E
VLDL VLDL
VMA urine (24h) VMA U 24h
Volume Urine (24h) Volume U 24h
U

لیست آزمایشات با حروف U

نام اختصاری            نام تست

UIBC

UIBC

Unconjugated Estriol

Unconj. Estriol
Urea ClearanceL

Urea Clear

Urethral Culture

Ureth Cul
Urethral Smear

Uretral S

Uric acid

U.AC

Uric acid urine

U.AC UR

Uric acid urine (24h)

U.AC U 24h
Urinalysis

U/A

Urine Culture

U/C

T

لیست آزمایشات با حروف T

نام اختصاری                                نام تست

T3 T3
T3 Uptake T3 Up
T4 T4
Tacrolimus Tacrolimus
Testosterone Testosterone
Tetanus Ab IgG Tetanus Ab G
Thyroglobulin TGB
Thyroglobulin Ab Tg-Ab
TIBC TIBC
Total protein Total protein
Transferrin Transferrin
Triglyceride TG
Triglyceride (Fluid) TG (Fluid)
Troponin I Troponin I
TSH TSH
S

لیست آزمایشات با حروف S

نام اختصاری            نام تست

Sarcoptes scabiei Sarcopt
Scotch Test Scotch

Second Trimester Prenatal Screening

غربالگری سه ماهه دوم بارداری
Selenium Selenium
Semen Analysis Semen Analysis
Semen Culture Semen Cul
Sex Hormone-Binding Globulin SHBG
SGOT (AST) GOT
SGPT (ALT) GPT
Specific Gravity urine (24h) SG U 24
Stool Culture Stool Cul
Stool Exam St x
R

لیست آزمایشات با حروف R

نام اختصاری            نام تست

Renin Renin
Retic Retic
RF RF
Roma Roma
P

لیست آزمایشات با حروف p

نام اختصاری            نام تست

Pap Smear Pap Smear
PAPP-A PAPP-A
Pb Pb
PCT PCT
Pediculus Capitis Pediculus
Phosphorus P
phosphorus urine P UR
Phosphorus urine (24h) P U 24h
PPD Skin Test PPD
Pro/Cr Urine Pro/Cr Urine
Progesteron Prog
Prolactin prolac
Protein (Fluid) Pro (Fluid)
Protein C Protein C
Protein S Protein S
Protein urine Pro UR
Protein urine (24h) Pro U 24h
PSA PSA
PT PT
PTH PTH
PTT PTT
O

لیست آزمایشات با حروف O

نام اختصاری            نام تست

Occult Blood FOB
Oxalate urine OX UR
Oxalate urine (24) Ox-ur24
N

لیست آزمایشات با حروف N

نام اختصاری            نام تست

Na Na
Na (Fluid) Na (Fluid)
Na urine Na UR
Na urine (24h) Na U 24h
Nipple Culture Nip Cul
Normetanephrine urine (24h) Nor-Met U 24h
Nose Culture Nose Cul
M

لیست آزمایشات با حروف M

نام اختصاری            نام تست

M2-PK M2-PK
Magnesium Mg
Magnesium urine Mg UR
Magnesium urine (24h) Mg U 24h
Malaria Malaria
Metanephrine urine (24h) Met U 24h
Mic Alb/Cr urine Mic Alb/Cr Urine
Micro Alb urine Mic Alb  U
Micro Alb urine (24h) Mic Alb U 24h
Mononucleosis test Mono Test
Mycobacterium tuberculosis   PCR MTB PCR
L

لیست آزمایشات با حروف L

نام اختصاری            نام تست

LBC   LBC
LDH LDH
LDH (Fluid) LDH (Fluid)
LDL LDL
LE. Cell LE Cell
Leishman Leishman
LH LH
Lipase Lipase
Listeria Listeria
Lithium Li
LKM Ab LKM Ab
Lupus Anticoagulant Lupus Anticoagulant
K

لیست آزمایشات با حروف K

نام اختصاری            نام تست

K K
K urine K UR
K Urine (24h) K U 24h
Kidney and Urinary Tract Stone  Analysis Stone Analysis
J

لیست آزمایشات با حروف J

نام اختصاری            نام تست

JAK 2 Mutation JAK 2 Mutation
I

لیست آزمایشات با حروفI

نام اختصاری            نام تست

IgA (Total) IgA
IgE IgE
IGF BP3 IGF BP3
IGF-1 IGF1
IgG (Total) IgG
IgM (Total) IgM
Inhibin A Inhibin A
Inhibin B Inhibin B
Insulin Insulin
H

لیست آزمایشات با حروف H

نام اختصاری            نام تست

H. pylori stool H. pylori stool
Hb A1C Hb A1C
HBe Ag HBe Ag
HBS Ag HBS Ag
HBV PCR (Qualitative ) HBV کیفی
HBV PCR (Quantitative) HBV  كمي
HCV Genotype HCV Geno
HCV PCR ( Qualitative) HCV کیفی
HCV PCR (Quantitative) HCV كمي
HDL HDL
HE4 HE4
Hemoglobin Hb
HLA (AB DR) by PCR HLA AB DR
HLA (C) by PCR HLA C
HLA (DQ) by PCR HLA DQ
HLA B27 HLA B27
HLA B5 HLA B5
HLA B51 HLA B51
HLA B52 HLA B52
HLA B59 HLA B59
HLA B7 HLA B7
HLA B8 HLA B8
Homocysteine Homocysteine
HPV PCR & Genotype HPV PCR & Geno
Hs-CRP Hs-CRP
HSV PCR HSV PCR
HTLV PCR (Qualitative) HTLV  کیفی
HTLV PCR (Quantitative) HTLV كمي
Hydatid cyst Ab Hydatid cyst Ab
G

لیست آزمایشات با حروف G

نام اختصاری            نام تست

G6PD G6PD
Gama GT GGT
GH GH
Gliadin Ab Gliadin Ab
Globulin Globulin
Glucose (2h Post Breakfast) Glu 2h P B
Glucose (Fluid) Glu (Fluid)
Glucose challenge test GCT
Glucose urine Glu UR
Glucose urine (24h) Glu U 24h
GTT (1, 2, 3h) GTT (1, 2, 3h)
F

لیست آزمایشات با حروفF

نام اختصاری            نام تست

Factor 5 leiden Factor 5 leiden
FANA FANA
FBS FBS
Fe Fe
Fern Test Fern
Ferritin Ferritin
Fibrinogen Fibrinogen
First Trimester Prenatal  Screening غربالگری سه ماهه اول بارداری
Fluid Culture Flu Cul
Fluid Cytology Flu Cyto
FNA (Cytology) FNA
Folic Acid Folic Acid
Free BHCG Free BHCG
Free PSA Free PSA
Free T3 Free T3
Free T4 Free T4
Free Testosterone Free Testosterone
FSH FSH
FTI FTI
Fungal Culture Fung Cul
E

لیست آزمایشات با حروف E

نام اختصاری            نام تست

Ear Culture Ear Cul
EBV PCR EBV PCR
Electrophoresis HB Ele Hb
Electrophoresis Immunoglobulin Ele Immuno
Electrophoresis Pro Urine Ele Pro U
Electrophoresis Protein Ele Pro
ESR ESR
Estradiol Estradiol
Eye Culture Eye Cul
D

لیست آزمایشات با حروف D

نام اختصاری            نام تست

D-dimer D-dimer
Demodex Demodex
DHEAs DHEA
Dihydrotestosterone DHT
Diphtheria Ab IgG Diphtheria Ab G
25OH D3 Vit D3(25OH Vit D3 
(
C

لیست آزمایشات با حروف C

نام اختصاری            نام تست

C.B.C Morphology CBC
C3 C3
C4 C4
CA 125 CA 125
CA 15-3 CA153
CA 19-9 CA 19-9
Calcitonin Calcitonin
Calcium Ca
Calcium urine Ca UR
Calcium urine (24h) Ca U 24h
Calprotectin Calprotectin
CD marker CD marker
CEA CEA
Ceruloplasmin Ceruloplasmin
CH 50 CH 50
Chloride Cl
Chloride urine Cl UR
Chloride urine (24h) Cl U 24h
Cholesterol Chol
Cholesterol (Fluid) Chol (Fluid)
Citrate urine Citrate  UR
Citrate urine (24h) Citrate U 24h
CK-MB CK-MB
CMV PCR (Qualitative) CMV کیفی
CMV PCR (Quantitative) CMV كمي
Cold agglutination Cold Agg.
Coombs Direct Coombs Dir
Coombs Indirect Coombs In
Coombs Wright Coombs-Wr
Cortisol AM Cortisol AM
Cortisol PM Cortisol PM
C-Peptide C-Peptide
CPK CPK
Creatinine Cr
Creatinine (Fluid) Cr (Fluid)
Creatinine Clearance Cr Clear
Creatinine urine Cr UR
Creatinine urine (24h) Cr U 24h
CRP CRP
CT CT
Cu Cu
Cu urine Cu UR
Cyclosporine Cyclosporine
B

لیست آزمایشات با حروف B

نام اختصاری            نام تست

Bence Jones Protein urine B.Jones UR
Beta Microglobulin Beta Microglobulin
BHCG BHCG
Bilirubin Direct Bil D
Bilirubin Total Bil T
Blood Culture Blood Cul
Blood Group-Rh Factor BG/Rh
BNP BNP
BT BT
BUN BUN
BUN urine BUN UR
BUN urine (24h) Bun U 24h
A

لیست آزمایشات با حروف A

نام اختصاری                                نام تست

ACE ACE
ACTH ACTH
Albumin Alb
Albumin (Fluid) Alb (Fluid)
Albumin : Globulin A:G
Aldolase Aldo
Aldostrone Aldost
Alfa 1 Anti Trypsin A1AT
Alk P ALP
Alpha fetoprotein AFP
AMH AMH
Amylase Amylase
Amylase (Fluid) Amylase (Fluid)
ANA ANA
ANA profile ANA profile
ANCA ANCA
ANCA C ANCA C
ANCA P ANCA P
Androstendione AD
Anti beta2 glycoprotein IgG anti-b2GP G
Anti beta2 glycoprotein IgM anti-b2GP M
Anti Cardiolipin IgG anti-Cardio G
Anti Cardiolipin IgM anti-Cardio M
Anti CCP anti-CCP
Anti Chlamydia IgG anti-Clam G
Anti Chlamydia IgM anti-Clam M
Anti CMV IgG anti-CMV G
Anti CMV IgM anti-CMV M
Anti Ds-DNA anti-DNA
Anti EBV IgG anti-EBV G
Anti EBV IGM anti-EBV M
Anti Endomysium Ab AEA
Anti H. Pylori IgA anti-HPyl A
Anti H. Pylori IgG anti-HPyl G
Anti H. Pylori IgM anti-HPyl M
Anti HAV IgM anti-HAV M
Anti HBC Ab anti-HBC Ab
Anti HBC IgM anti-HBC M
Anti HBe Ab anti-HBe Ab
Anti HBs Ab anti-HBS Ab
Anti HCV Ab anti-HCV Ab
Anti HDV Ab anti-HDV Ab
Anti HIV Ab (I-II) anti-HIV Ab (I-II)
Anti HSV IgG anti-HSV G
Anti HSV IgM anti-HSV M
Anti HTLV 1&2 anti-HTLV 1&2
 Anti Mitochondria Ab AMA
Anti Mycoplasma Ab IgG anti-Myco Ab G
Anti Mycoplasma Ab IgM anti-Myco Ab M
Anti phospholipid IgG anti-Phospho G
Anti phospholipid IgM anti- Phospho M
Anti Rubella IgG anti-Rub G
Anti Rubella IgM anti-Rub M
Anti Thrombin  III anti-Trom III
Anti Toxo IgG anti-Toxo G
Anti Toxo IgG Avidity anti-Toxo Avi
Anti Toxo IgM anti-Toxo M
Anti Tpo Anti TPO
Anti TTG IgA anti-TTG A
Anti TTG IgG anti-TTG G
Anti VZV IgG anti-VZV G
Anti VZV IgM anti-VZV M
ASCA ASCA
ASMA ASMA
ASO ASO
Atherogenic  factor Athero. factor
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: