خدمات ژنتیک

ارایه خدمات مشاوره ای ژنتیک

ارایه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک