برگزاری چهاردهمین جلسه مسئولین بخشها، 24-09-1398

.

.

جلسه ماهانه مسئولین بخشها، مطابق با ماههای گذشته، در روز دوشنبه 24 آذرماه با حضور مدیر داخلی آزمایشگاه و کلیه مسئولین بخشهای اداری و فنی در اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر قدسی، مدیر داخلی آزمایشگاه، صورتجلسه ماه گذشته را مرور کرده و اقدامات انجام شده را ذکر کردند. ایشان در ادامه بیان کردند که در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی شرکت خواهند کرد و از همکاران خواستند که تجهیزات مورد نیاز بخش خود را ذکر نمایند که خرید آنها مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد. ایشان در ادامه فرمودند که شیوه مدیریت انبار آزمایشگاه، دچار تغییراتی خواهد شد. پس از پایان صحبتهای ایشان، مسئولین بخشها موارد و نکات مرتبط با بخش خود را مطرح کردند. چندین مورد از موارد عدم انطباق در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات پیشگیرانه آنها توسط همکاران پیشنهاد شد. 

در پایان با رای مسئولین محترم بخشها ،آقای پهلوان به علت راه اندازی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی دربخش آسیب شناسی وخانم غروی به علت همکاری بی دریغ در بخش HPLCبعنوان کارمند نمونه آذر ماه انتخاب شدند. 

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: