برگزاری هفتمین جلسه داخلی بخش پذیرش، 30-07-1398

.

.

جلسه ماهانه داخلی بخش پذیرش، طبق روال هر ماه در روز سه شنبه 30 مهر ماه با حضور مسئول و پرسنل بخش پذیرش، در اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. در این جلسه عدم انطباقهای بخش پذیرش مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: