• بخش کنترل کیفی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی شامل بخشهای کنترل کیفیت، آموزش، ایمنی و بهداشت است.
  • در قسمت کنترل کیفیت، عملکرد کیفی کلیه بخشهای فنی آزمایشگاه با توجه به منحنی هایی که هر بخش در نرم افزار کنترل کیفیت ترسیم می کند بررسی  می شود.
  • ممیزی بخشهای فنی آزمایشگاه توسط مسئول فنی و مسئول کنترل کیفی به صورت دوره ای انجام می شود. با بررسی نتایج ممیزی های متوالی یک بخش، سیر کنترل کیفی آن بخش مشخص می شود.
  • آزمایشگاه به صورت دوره ای در برنامه ارزیابی خارجی کنترل کیفیت (شرکت پیشگام ایرانیان) شرکت می کند. نتایج برنامه کنترل کیفی، بررسی و تحلیل شده و از نتایج آن جهت بهبود کیفیت نتایج آزمایشها استفاده می شود. 
  • جهت ارتقای سطح علمی و عملی پرسنل آزمایشگاه، سمینارهای آموزشی به صورت مدون برگزار می گردد.
  • جزوات آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت تهیه شده و از این جزوات به صورت دوره ای امتحان گرفته می شود. 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: