• بخش کامل ادرار آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مجهز به 2 دستگاه URIT است. این دستگاه قادر به ارزیابی میکروسکوپی و ماکروسکوپی نمونه ادرار می باشد. 
  • جهت اطمینان از عملکرد دستگاهها، هر روز نمونه کنترلی به آنها داده می شود و برخی از نمونه ها توسط نوار ادراری و به صورت دستی نیر چک می شوند.
  • جهت اطمینان از جواب وزن مخصوص دستگاه، برخی نمونه ها با رفرکتومتر نیز چک می شوند.  
  • نمونه هایی که دارای جواب غیر طبیعی و مشکوک هستند با میکروسکوپ  مجددا بررسی می گردند. 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: