• در بخش خون شناسی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی، تست CBC، تستهای انعقادی شامل فیبرینوژن، PT و PTT، پروتئین C و S، آنتی ترومبین III، فاکتور 5 لیدن و LAC، تست Retic، کومبس، گروه خون، FLU count و ESR انجام می شود.
  • وجود چندین دستگاه مدرن، مجهز و به روز، سرعت بالای جوابدهی بیماران این بخش را به دنبال داشته است.
  • در این بخش در ابتدای هر ران کاری نمونه خون کنترل به دستگاههای Cell Counter داده می شود. جوابهای نمونه های کنترلی به نرم افزار کنترل کیفی داده شده و نتایج بر اساس قوانین وست گارد تفسیر می شود. در صورت قابل قبول بودن نتایج کنترل و اطمینان از صحت عملکرد دستگاهها، نمونه های بیماران به دستگاهها داده می شود. 
  • در مورد مابقی تستهای بخش، نمونه کنترلی مربوطه انجام شده و بعد از اطمینان از صحت کیت و یا دستگاه، نمونه تست بیمار انجام می شود.
  • در صورت مشاهده نتایج خارج از محدوده طبیعی، تست مجدد تکرار می شود. 
  • برای بیمارانی که یکی از پارامترهای CBC آنها غیر نرمال باشد، علاوه بر چک دستگاهی، لام میکروسکوپی نیز بررسی می شود.  
  • نتایج آزمایشهای بخش خون شناسی با نمونه های کنترل کیفی داخلی و خارجی مرتبا چک می شود. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: