• بخش تفکیک نمونه، از مهم ترین بخشهای آزمایشگاه محسوب می شود، زیرا می تواند منشاء بسیاری از خطاها باشد.

  • پرسنل بخش تفکیک، با اشراف کامل از کیفیت و کمیت نمونه درخواستی برای هر بخش، نمونه ها را تفکیک و جدا سازی می کنند.

  • به منظور کاهش خطا، کلیه نمونه ها در بخش تفکیک، لیبل می خورند که این لیبل حاوی مشخصات بیمار و همچنین بارکد است. بسیاری از دستگاهها در بخشهای فنی مجهز به بارکدخوان هستند که این امر خطای فردی را کاهش می دهد. 

  • پرسنل بخش تفکیک به شرایط نگهداری نمونه تفکیک شده قبل از انجام آزمایش، واقف هستند و نمونه را پس از تفکیک در شرایط مناسب هر بخش قرار می دهند. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: