• در بخش بیوشیمی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی، انواع آزمایشها بر روی نمونه های مختلف از جمله خون، ادرار، مایع نخاع، مایع آسیت، مایع پلور و … انجام می شود.
  • وجود چندین دستگاه مدرن، مجهز و به روز، سرعت بالای جوابدهی بیماران این بخش را به دنبال داشته است.
  • در این بخش در ابتدای هر ران کاری نمونه های سرم کنترل در دو سطح نرمال و بالا به دستگاهها داده می شود. جوابهای نمونه های کنترلی به نرم افزار کنترل کیفی داده شده و نتایج بر اساس قوانین وست گارد تفسیر می شود. در صورت قابل قبول بودن نتایج سرم کنترل و اطمینان از صحت عملکرد دستگاهها، نمونه های بیماران به دستگاهها داده می شود. 
  • نتایج آزمایشهای بخش بیوشیمی با نمونه های کنترل کیفی داخلی و خارجی مرتبا چک می شود. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: