*
*
در بخش انگل شناسی آزمایش جهاد دانشگاهی، آزمایشهای زیر با بهترین و معتبرترین کیتها و مواد موجود در بازار که مورد تایید وزارت بهداشت می باشند، انجام می شود.  
  • آزمایش کلپروتکتین(تشخیص روده تحریک پذیر) به روش کیفی و الایزا
  • آزمایش M2PK (تشخیص سرطان روده بزرگ) به روش الایزا
  • آزمایش H.pylori به روش الایزا و کیفی
  • آزمایش FOBT (آزمایش خون مخفی) به روش کیفی
  • آزمایش لام مستقیم و کشت مدفوع
  • آزمایش انگل های خونی(مالاریا- لیشمانیا یا سالک- گال)
*
در بخش قارچ شناسی، قارچ های جلدی و زیرجلدی و انواع کشت های اختصاصی انجام می شود که بصورت خلاصه  به شرح زیر می باشد:
  • اسمیر مستقیم با هیدروکسید پتاسیم
  • کشت بر روی محیط های اختصاصی قارچ (کروم آگار-سابورو دکستروز آگار-کورن میل آگار)

*

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: